โลกของธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการผลิต การพาณิชย์ ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร การให้บริการ งานทั้งในองค์การภาครัฐ และธุรกิจของเอกชน จะพบว่าชีวิตการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานทุกคน ทุกระดับ จะไม่สามารถหลีกหนีกับ "ปัญหา" และ "การตัดสินใจ" ได้เลย ดังนั้น จึงพบว่าการตัดสินใจของบุคคลดังกล่าว มักจะเป็นไปในลักษณะของการด่วนตัดสินใจ ขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จึงทำให้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจผิดพลาดไป กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สำหรับนักบริหาร จึงถือเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง